Användarregler

Min Doktors värdegrund bygger på hänsyn, omtanke och respekt. När du använder Min Doktor ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

  • Använd inte förolämpande, kränkande, provocerande eller hotfullt språk.
  • Använd inte ett språkbruk som är diskriminerande vad gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Hot eller trakasserier är inte tillåtna hos Min Doktor. Med hot avses ord som uttrycks verbalt eller skriftligt och/eller handling som ämnar vålla någon obehag eller skada.
  • Min Doktors behandlande personal får endast kontaktas inom ramen för ett ärende hos Min Doktor.

Om dessa regler inte efterlevs kan Min Doktor vidta åtgärder så som att inaktivera användarkontot och/eller polisanmäla.